Nariadenia týkajúce sa pneumatík

Používanie zimných pneumatík

Osobitosti premávky v zimnom období definuje § 38 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov následovne:

  1. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže také vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak je vozidlo na všetkých nápravách vybavené zimnými pneumatikami s označením „M+S“, „M.S.“ alebo „M & S“; motorové vozidlá kategórie M2, M3, N2 a N3 musia byť vybavené takými pneumatikami aspoň na jednej z hnacích náprav v čase od 15. novembra do 31. marca a v prípadoch, ktoré sú uvedené v časti vety pred bodkočiarkou.

  2. Ustanovenie odseku 1 neplatí 

    1. pri núdzovom dojazde, ak je na náprave namontovaná náhradná pneumatika alebo pneumatika na núdzový dojazd

    2. pre terénne motorové vozidlo 21)

    3. pre motorové vozidlo používané v obci v súvislosti s plnením úloh na základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu 22)

  3. Vodič motorového vozidla je povinný zabezpečiť splnenie podmienky podľa odseku 1, ak vzhľadom na ročné obdobie možno predpokladať, že na trase, ktorou bude s motorovým vozidlom prechádzať, bude sa na vozovke nachádzať súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza.

Zavedenie regulácie (EC) No.1222/2009 na označovanie pneumatík

Od r. 2012 sú v rámci nariadenia (EC) No. 1222/2009 zavedené nové štítky na označovanie pneumatík. Cieľom týchto štítkov je lepšie informovať zákazníkov o troch kľúčových vlastnostiach pneumatík: Bezpečnosti, ktorá závisí od priľnavosti na mokrej vozovke, a faktorov, ktoré sa týkajú životného prostredia a to poskytnutím informácií o spotrebe paliva a vonkajšej hlučnosti.

Tento nový systém označovania pneumatík navádza zákazníkov k zakúpeniu bezpečnejších a ekologickejších pneumatík. Zavedením jednotného systému označovania pneumatík sa pre zákazníka jednoduchšie porovnávajú rozdiely medzi mnohými dostupnými značkami.

Nový štítok

Na spotrebu paliva a priľnavosť na mokrom povrchu sú použité triedy podobne ako na hodnotenie spotreby energie. „A“ predstavuje pneumatiky s najlepším dosiahnutým výsledkom. „G“ pneumatiky s najhoršími výsledkami, ktoré ešte spĺňajú zákonom dané normy. Vonkajšia hlučnosť je vyjadrená v decibeloch a jednou, dvoma alebo troma zvukovými vlnami.

DPD Delivery